SOMA'da VEFAT EDEN KARDEŞLERİMİZ İÇİN YASİN

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA

» SOMA'da VEFAT EDEN KARDEŞLERİMİZ İÇİN YASİNSOMA'da VEFAT EDEN KARDEŞLERİMİZ İÇİN YASİN SURESİ! OKUNAN ADEDİ BELİRTİNİZ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
1.     Yasın     
2.     Vel kur'anil hakiym     
3.     İnneke le minel murseliyn     
4.     Ala sıratım müstekıym     
5.     Tenziylel aziyzir rahıym     
6.     Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun     
7.     Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun     
8.     İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun     
9.     Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun     
10.     Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun     
11.     İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım     
12.     İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn     
13.     Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun     
14.     İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun     
15.     Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun     
16.     Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun     
17.     Ve ma aleyna illel belağul mübın     
18.     Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym     
19.     Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun     
20.     Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn     
21.     İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun     
22.     Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun     
23.     E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun     
24.     İnnı izel le fı dalalim mübın     
25.     İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun     
26.     Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun     
27.     Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn     
28.     Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn     
29.     İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun     
30.     Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun     
31.     Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun     
32.     Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun     
33.     Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun     
34.     Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun     
35.     Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun     
36.     Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun     
37.     Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun     
38.     Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym     
39.     Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym     
40.     Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun     
41.     Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun     
42.     Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun     
43.     Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun     
44.     İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn     
45.     Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun     
46.     Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn     
47.     Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın     
48.     Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn     
49.     Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun     
50.     Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun     
51.     Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun     
52.     Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun     
53.     İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun     
54.     Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun     
55.     İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun     
56.     Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun     
57.     Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun     
58.     Selamün kavlem mir rabbir rahıym     
59.     Vemtazül yevme eyyühel mücrimun     
60.     Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn     
61.     Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym     
62.     Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun     
63.     Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun     
64.     Islevhel yevme bima küntüm tekfürun     
65.     El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun     
66.     Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun     
67.     Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun     
68.     Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun     
69.     Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn     
70.     Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın     
71.     E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun     
72.     Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun     
73.     Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun     
74.     Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun     
75.     La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun     
76.     Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun     
77.     Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın     
78.     Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım     
79.     Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım     
80.     Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun     
81.     Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım     
82.     İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun     
83.     Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun     
https://www.facebook.com/ilminfazileti.islamandmuslims
islami forumBilx.net
Get  our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın