سْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِİlminfazileti islamic sciences

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA


Gıybet Hastalığı 2.Bölüm

Gıybet Hastalığı 2.Bölüm | görsel 1
Her zaman İslam düşmanlarının saldırılarına maruz kalan müslümanlarm kardeşlik ve dayanışma bağlarını güçlü tutmaları ve ihtilafa düşmemeleri gerekir. Çünkü fertler arasındaki bir kırgınlık mücadeleyi olumsuz yönde etkile­yecektir. Onun için İslam dini, kardeşlik bağlarını zayıflatan her şeyi yasaklayıp, müslümanlarm birbirleri hakkında dai­ma hayır ve iyilik düşünmesini tavsiye etmiştir. Oysa zan, kesin bir delile dayanmadığından, hissedilen duygular ve akla gelen düşünceler olduğundan kardeşlik müessesesini temelden sarsmaktadır.        . Bazen şeytan, insana vesvese vererek kalpte kötü zan oluşturur ve-insana: "Senin bu zannın müminin ferasetin-dendir, zira .mümin Allah'ın nuruyla bakar." dedirtir. Hâl­buki kalpte oluşan bu düşünceler şeytanın vesvesesinden başka bir şey değildir. Bu vesveselerden kurtulmak için kalpte oluşan zan hakkında düşünmemek ve araştırma yapmamak gerekir.                                  Nitekim Resul-i Ekrem(s.a.v) şöyle buyurmuştur: " Üç şey müminde bulunur. Fakat bunlardan kurtuluş ça­resi vardır. Bunlardan biri su-i zandır. Su-i zandan kurtulma­nın yolu, üzerine düşmemek ve araştırma yapmamaktır."[39] Ne zaman, bir müslüman hakkında kalbinde bir zan olu­şursa, hemen onun hakkında hüsn ü zan besle ve onun için hayır duası et. Böylece şeytanı kızdırmış ve kendinden uzaklaştırmış olursun. Nitekim Resul-i Ekrem(s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Mü'mine hayır zanda bulunun." Su-i zannın kötü meyvelerinden b...

Gıybet Hastalığı 1.Bölüm

Gıybet Hastalığı 1.Bölüm | görsel 1
GIYBET Önsöz Hamd âlemlerin rabbi olan Allah'a, salat ve selam Sevgili Peygamberimize, âline, ashabına, ve onlara tabi olanlara olsun. Peygamberlerin hedeflerinden biri, belki de en önemlisi insanların nefislerini çirkin ahlaktan, kötülükten ve hayva­ni sıfatlardan temizleyip arındırmak, ahlâki fazilet ve de­ğerleri güçlendirmek, ruhen ve manen kemale ermelerini sağlamaktır. Nitekim Resul-i Ekrem(s.a.v) şöyle buyurmuş­tur" Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim."[1] Müslümanlar olarak kendimizi bedenen ve fikren geliş­tirmekte, fakat ruhen ve ahlaken gelişim için ciddi bir çaba göstermemekteyiz. Bu nedenle ailemizle, anne-babamızla, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizde ve ti­cari hayatımızdaki söz ve davranışlarımızda kırıcı ve inci­tici olabilmekte, bir müslümana yakışmayan sözler sarf edebilmekte ve kötü davranışlar sergileyebilmekteyiz. Bu-hari ve Müslim'in rivayetine göre Peygamberimiz şöyle bu­yurmuştur: "Ki m Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş ise ya hayırlı söz söylesin veya sükût etsin/' Bu tavsiyeye rağmen ne dünya ne de ahiretimize fayda­sı olmayan, fitne ve fesada yol açan, gıybet, iftira, koğucu­luk gibi zararlı konuşmalar yaparak kardeşimizi küçük düsürmekte, şerefine leke sürmekte, hasenatımızı yok etmek­te ve vaktimizi boşa harcamaktayız. Allah'a yakınlaşmanın ve kemale ermenin en önemli adımı ruhsal alanda bir inkılâp gerçekleştirmek ve nefsi ter­biye etmektir. Zira Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmakta-dır:"İyi bilin ki, vücut içinde bir lokmacık et parçası vardır ki, o iyi olursa bütün vücut iyi olur, o bozuk olursa ...

Mekkenin Fethi 1383. yıl dönümü

Mekkenin Fethi 1383. yıl dönümü | görsel 1
ARAMIZA KATIL    http://www.facebook.com/groups/islamilimleri

HULAFAİ RASİDİN 3.Bölüm

HULAFAİ RASİDİN 3.Bölüm | görsel 1
 Hz Ali Ra Konu Devamı Hz. Ali âbid, kahraman, cesur, iyilikte yarışan, takva sahibi ve son derece cömertti. Medine'de müslümanların durumu düzeldikten sonra, Hz. Ali de bir hizmetçi almaya karar verip, Resulullah'a gitti. Resulullah kızıyla damadının arasına girerek: "Ben size hizmetçiden daha hayırlısını haber vereyim. Yatarken otuzüç kere Allahü ekber, otuzüç kere Elhamdülillah, otuzüç kere de Subhanallah deyin" buyurdu. Yine bir gün yiyecek çok az yemekleri olan Hz. Ali ile ailesi sofraya oturdukları sırada kapılarına bir dilenci geldi, onlar da yemeği dilenciye verdiler. Ertesi gün gelen bir yetime, üçüncü gün gelen bir esire yemeklerini verdiler. Bu olay üç gün sürdükten sonra şu ayet-i kerime indi: "şüphesiz en iyiler mizacı kâfur olan bir tastan içerler. Allah'ın kullarının taşıra taşıra içeceği bir kaynak. Adağı yerine getirirler ve şerri yaygın olan bir günden korkarlar. İçleri çektiği hâlde yiyeceği, miskine, yetime ve esire yedirirler. 'Biz sizi ancak Allah'ın rızası için doyuruyoruz, sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Doğrusu biz oldukça asık suratlı zorlu bir günden dolayı Rabbımızdan korkuyoruz' derler. Allah da bu günün şerrinden onları korur. Onlara parlaklık ve sevinç verir." (İnsan, 5/11)     Hz. Ali'nin "Zülfikâr" adı verilen meşhur bir kılıcı vardı. Kılıcın ağzı iki çatallı idi ve Hz. Ali'ye Resulullah tarafından hediye edilmişti.     Hz. Ali'nin cömertliği, insanîliği, Resulullah'a olan yakınlığıyla edindiği büyük manevî miras onu yüzyıllardır halk inançlarında destani bir kişiliğe büründürm&uum...

HULAFAİ RAŞİDİN 2 . Bölüm

HULAFAİ RAŞİDİN 2 . Bölüm | görsel 1
Hz Ömer 2.nci Bölüm     Hz. Ömer Halife olduktan sonra da doğruların uygulanması ve hakkın elde edilmesi konusunda titiz davranmaya ve en ufak ayrıntıları bile bizzat takip etmeye aşırı dikkat göstermiştir. O, bir şeyi emrettiği veya yasakladığı zaman ilk önce kendi ailesinden başlardı. Aile fertlerini bir araya toplayarak onlara şöyle derdi; "Şunu ve şunu yasakladım. İnsanlar sizi yırtıcı kuşun eti gözetlediği gibi gözetlerler. Allah'a yemin ederim ki, her hangi biriniz bu yasaklara uymazsa onu daha fazlasıyla cezalandırırım".     Sert bir mizaca sahip olmasına rağmen insanlara karşı oldukça mütevâzî davranırdı. Geniş toprakları, güçlü orduları olan bir devletin başkanı olması onu diğer insanlar gibi mütevazî ve sade bir hayat yaşamaktan alıkoyamamıştır. Pahalı, lüks elbiseler giymekten kaçınır, diğer insanlar gibi gerektiğinde alelade işlerle uğraşmaktan çekinmezdi. Tanımayan kimse onun müslümanların halifesi olduğunu asla anlayamazdı. Çünkü çoğu zaman giydiği elbise yamalarla doluydu.     Hz. Ömer güçlü bir hitabet kudretine sahipti ve konuşurken beliğ bir uslubla konuşurdu. Onun üstün kabiliyeti yazı için de geçerliydi. Valilerine yazmış olduğu talimatları ve mektupları Arap dili için bir numune addedilmekteydi. Hz. Ömer şiire de ilgi duyan ve şiir zevki olan sahabilerden birisidir. Çok sayıda Arap şairlerinin şiirlerini ezberlemiş, az da olsa şiir yazmıştır.     Hz. Ömer ibadet ederken bütün benliğiyle Rabbine yönelirdi. Halife olduktan sonra gündüz işlerinin yoğun olmasından dolayı nafile namazlarını gece kılar, ev halkını sabah namazına; "ve namazı ailene emret" (Tâhâ, 20/132) mealindeki ayeti okuyar...

HULAFAİ RASİDİN

HULAFAİ RASİDİN | görsel 1
 Hz. EBU BEKİR ES SIDDÎK (r.a)    Hz. Muhammed (s.a.s.)'in İslâm'ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, aşere-i mübeşşerenin ilki. Câmiu'l Kur'an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi.     Kur'ân-ı Kerim'de hicret sırasında Rasûlullah'la beraber olmasından dolayı, "...mağarada bulunan iki kişiden biri..." (et-Tevbe, 9/40) şeklinde ondan bahsedilmektedir. Asıl adı Abdülkâbe olup, İslâm'dan sonra Rasûlullah (s.a.s.)'in ona Abdullah adını verdiği kaydedilir. Azaptan azad edilmiş mânâsına "atik"; dürüst, sadık, emin ve iffetli olduğundan dolayı da "sıddik" lâkabıyla anılmıştır. "Deve yavrusunun babası" manasına gelen Ebû Bekir adıyla meşhur olmuştur. Teym oğulları kabilesinden olan Ebû Bekir'in nesebi Mürre b. Kâ'b'da Rasûlullah'la birleşir. Anasının adı Ümmü'l-Hayr Selma, babasının ki Ebû Kuhafe Osman'dır. Künyesi Abdullah b. Osman b. Amir b. Amir... b. Murra ...et-Teymî'dir. Bedir savaşına kadar müşrik kalan oğlu Abdurrahman dışında bütün ailesi müslüman olmuştur. Babası Ebû Kuhafe, Ebû Bekir'in halifeliğini ve ölümünü görmüştür. Hz. Ebû Bekir'in Rasûlullah (s.a.s.)'den bir veya üç yaş küçük olduğu zikredilmiştir. İslâm'dan önce de saygın, dürüst, kişilikli, putlara tapmayan ve evinde put bulundurmayan "hanif" bir tacir olan Ebû Bekir, ölümüne kadar Hz. Peygamber'den hiç ayrılmamıştır. Bütün servetini, kazancını İslâm için harcamış, kendisi sade bir şekilde yaşamıştır.     Hz...

İslam Dininde Dini İşaretler

İslam Dininde Dini İşaretler | görsel 1
Şiar, Allah'a kulluk etmeye vesile olan, saygı gösterilmesi ve korunması gereken belli ibadet, işaret ve semboller anlamında bir terimdir. Sözlükte "bilmek, hissetmek" anlamındaki şi'r (şa'r) kökünden türeyen şiar (şaî-re, çoğulu şeâir) "ayırıcı özellik, nişan, alâmet, sembol" manasına gelir. Şiâre ve meş'ar kelimeleri de aynı anlamdadır. Bu çerçevede bayrak ve sancak gibi temsil özelliği taşıyan şeylere veya askerlikte kullanılan parolalara da şiar adı verilmiştir. Dinî terminolojide Allah tarafından vazedilen, O'na kulluk etmeye vesile olan, saygı gösterilmesi ve korunması gereken belli ibadet, işaret ve semboller şiar kabul edilmiştir. Kur'ân-ı Kerîm'de şiar kelimesi geçmemekle birlikte "dinin gerçekleştirilmesini emrettiği hususlar"anlamındaki şaîrenin çoğulu olan şeâir hac ibadetinin konu edildiği dört yerde Allah kelimesine muzaf olarak zikredilir. Bu âyetlerde hac veya umre münasebetiyle aralarında yürünen Safa ve Merve ile kurban edilecek hayvanların Allah'ın koyduğu dinî simgelerden olduğu (Bakara 2/158; el-Hac 22/36), söz konususimgelere saygısızlık edilmemesi gerektiği ve bunları yüceltmenin Allah'a bağlılıktan kaynaklandığı(Mâide 5/2; Hac 22/32) belirtilmektedir. Başka bir âyette hacıların Arafat'tan sonra gittikleri mekâna (Müzdelife) "meş'arü'l-harâm" (ibadet yeri) denilerek burada Allah'ın çokça anılması istenmektedir. (Bakara 2/198) Hadislerde, Câhiliye döneminde uygulandığı için ashaptan bazılarının önceleri Safa ile Merve arasında sa'y etmekte tereddüt gösterdikleri, ancak Bakara sûresinin 158. âyeti indikten sonra bunu yerine getirdikleri ...

İslamda Kardeşlik Ve Kardeşler Arası Hukuk

İslamda Kardeşlik Ve Kardeşler Arası Hukuk | görsel 1
İslamda Kardeşlik Ve Kardeşler Arası Hukuk Allah Tealaya insanı yaklaştıran birçok yol ve vesileler vardır Bu yolların içinde en karlı ve kısa olanı muhabbet ve sevgi yoludur Hadisi Kutside يَقُولُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعالى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَلِلْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَلِلمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَلِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ  Ebû İdrîs el-Havlanî, Mu'âz İbnu Cebel (radıyallâhu anh)'den naklediyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Tebâreke ve Teâlâ Hazretleri şöyle hükmetti: "Benim rızam için birbirlerini sevenlere, benim için bir araya gelenlere, benim için birbirlerini ziyaret edenlere ve benim için birbirlerine harcayanlara sevgim vacip olmuştur."[1]Buyruldu. Kişi Müslüman kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımındadır Kardeşlerinin kusurlarını örtmede gece gibi, derdiyle dertlenmede bir bedenin azaları gibi, sevincini paylaşmada ana gibi olursa işte İslam kardeşliğinin gereğini yerine getirmiş olur Kardeşinin can ve malını korur, emniyet telkin etmek ona zarar vermez ve onun gıyabında ırz, namus, şeref ve haysiyetini zedeleyecek hal ve davranıştan kaçınır Cenaze gibi sıkıntılı günlerinde yanında olur.Bayram gibi sevinçli günlerini paylaşır Yardıma ihtiyacı olduğu vakit madden manen yardımcı olur. Her sistem gibi İslâm da kendi cemiyetini belli esaslar üzerine kurmuştur İnançta tevhid’i; cemiyette de uhuvvet’i yani kardeşliği esas almıştır. Dolayısıyla İslâm toplumu, sınırları İslâm imanıyla çizilmiş kardeşler topluluğudur. Bu topluluk ve kardeşliğe imandan başka hiç bir şey, mesela ne ırk, ne renk ne de coğrafya sınır çizemez. İslâm kardeşliğinin yegane belirleyici ön şartı لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ...

Hastalık ve Sıkıntılar için Dua

Hastalık ve Sıkıntılar için Dua | görsel 1
     Hadisi şerifte buyuruldu ki: Henüz eceli gelmeyen bir hastayı ziyaret eden kişi, yedi kere Es'elullâhel-azime Rabbel arşil azimi en yeşfike derse mutlaka Allah onu bu hastalıktan iyileştirir. Ramuz-ul Ehadis Es'elullâhel-azime Rabbel arşil azimi Es'elullâhel-azime Rabbel arşil azimi Es'elullâhel-azime Rabbel arşil azimi Es'elullâhel-azime Rabbel arşil azimi Es'elullâhel-azime Rabbel arşil azimi Es'elullâhel-azime Rabbel arşil azimi Es'elullâhel-azime Rabbel arşil azimi 2 rekat Allah rızası için namaz kılınıyor,   1. rekatta subhaneke- besmele ile fatiha ve besmele okumadan direk 3 ihlas suresi okunacak 2. rekatta besmele ve fatiha ile başlanıp yine besmelesiz 3 ihlas okunacak namaz bitince kimseyle konuşmadan ve seccadeden kalkmadan   tam 1000 kez Aşağıdaki Tesbih Zikir Edilecek. ''Ya Bedial Acaibi, Bil Ĥayrir Hamni İla Yevmiddin (1000)''   Duanın arapça okunuşu :   يَابَدِ يعَ الْعَجَاءِبِ، بِالْجَيْرِ ارْحَمْنِي أِلَي يَوْ مِ الدِّينِ     ANLAMI; Ey Acayip İşleri Eşsiz Olan Allah! Ceza Gününe Kadar Bana Hayırla Rahmet Et Tesbih Bitince Hasta Kendisine Veya Namaz Hangi Hasta’nın Niyeti İçin Kılınmışsa Onun İçin Dua Edilecek   Ey Rabbimiz! Senden gelecek her hayra muhtacız, Her şeyde hayır görecek bir göz, Her hayrı göğüsleyecek bir gönül ver bize. (amin) (Üçer defa okumalı) 1-(Bismillâhi erkîke min külli şey'in yü'zîke ve min şerri külli nefsin ev aynin hâsidin Allâhü yeşfike). Manası: "Seni rahatsız eden herşeyin şerrinden Allah adıyla sığınırım. Her nefsin kötülüğünden her hasetçi ...

La İlahe İllallah

La İlahe İllallah | görsel 1
İman, yetmiş küsür derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, http://www.facebook.com/ilminfazileti

Kanser hastalığının manevi tedavi yöntemi

Kanser hastalığının manevi tedavi yöntemi | görsel 1
Kanser hastalığının manevi tedavi yöntemi: 1) Mü’min sûresi kanser hastalarının ismi azamıdır yani kanser hastalığına yakalanan kimselerin bu illetten kurtulmak için mutlak surette bu sureyi her gün okumaları veya Arapça bilmiyorlar ise her gün baştan sona bu sureyi dinlemeleri elzem bir husustur. (Bu sure sitemizde yayınlanmaktadır. Sitemizden dinleyebilirsiniz.) Kanser hastalığının en etkili manevi tedavi yöntemi hiç şüphesiz budur. 2) Kanser tedavisinde en etkili ikinci tedavi yöntemi ise; Allah-ü Teâlâ’nın 99 mübarek isminden biri olan “Ya Şekür celle celalühü” zikrinin her gün 99 kere muntazaman okunmasıdır. Bu, tedavi sürecinde asla terk edilmemesi gereken çok önemli bir husustur. 3) Kanser tedavisinde üçüncü en etkili manevi tedavi yöntemi ise; her gün şifa ayetlerinin ve Eyüp (a.s.)’ı hastalıktan şifaya kavuşturan duanın 33’er kere okunmasıdır.   Şifa ayetleri: 1.şifa ayeti: Tevbe suresi 14. Ayet  “Ve yeşfî sudûra kavmi’m-mü’minîne ve yüzhib ğayza kulûbihim.” Meâl: (Allah mü’minler topluluğunun gönüllerini ferahlandırsın, şifâ versin ve kalplerindeki ıztırabı gidersin.)   2.şifa ayeti: Yunus suresi 57.ayet     “Yâ eyyühe’n-nâsü kad câet küm mev’ızatun min Rabbikum ve şifâü’l-limâ fi’s-sudûri ve hüden ve rahmetün li’l-mü’minîn.” Meâl: (Ey insanlar! Size Rabb’inizden bir öğüt, gönüllerin derdine şifâ, mü’minlere bir hidâyet ve rahmet gelmiştir.)   3.şifa ayeti: Nahl suresi 69. Ayet &...

Hürmetine diye dua etmek

Hürmetine diye dua etmek | görsel 1
Sual: Enbiya, evliya hürmetine veya yağan yağmur hürmetine, günahsız bebekler hürmetine, şu eşyanın hürmetine diye dua etmek caiz midir? CEVAP Hepsi de caizdir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Sözlerine kulak asılmayan nice kimseler görürsünüz ki, bunlar, bir şey için yemin etseler, Allahü teâlâ bu sevgili kullarının hatırı için, o şeyi hemen yaratır.) [Müslim] Bu hadis-i şerif, tasavvuf ilminin ve rehberin gönlünü kazanmaya çalışmanın doğruluğunu göstermektedir. Bu hadis-i şerifin açıklamasında buyuruluyor ki: (Ya Rabbi! Şu Peygamberin, ölü veya diri, salih, veli, âlim kulunun hürmeti, senin ona ihsan ettiğin kıymeti hürmetine senden istiyorum) demenin caiz olduğu, Bezzaziyye fetvasında yazılıdır. Birçok ârifler, talebesine, (Allahü teâlâdan bir şey isteyeceğiniz zaman, benden isteyin! Allahü teâlâ ile aranızda, şimdi ben vasıtayım) demişlerdir. Ebül-Abbas-ı Mürsi hazretleri de, (Allahü teâlâdan bir şey isteyeceğiniz zaman, İmam-ı Gazali’nin hürmeti için isteyin!) buyururdu. (Hadika, Berika, Hısn-ül-hasin) Resulullah efendimiz, satın aldığı gömleği, dilenen bir köre verdi. Gömlekten misk gibi güzel koku geliyordu. Bunu Resulullahın verdiğini anlayıp, (Ya Rabbi! Bu gömlek hürmetine, gözlerimi aç!) diye dua edince, iki gözü hemen açıldı. (Zad-ül Mukvin) Resulullah efendimiz, gazalarda ve sıkıntılı zamanlarda, muhacirlerin fakirleri hürmetine dua ederdi. (Tergib, Taberani, Ebu Nuaym) Resulullah efendimizi vesile ederek Allahü teâlâya yapılan dualar kabul olduğu için Müslümanların halifesi hazret-i Ömer, Medine’de kıtlık...

Kehf Suresi 11:Beyindeki İşitme Merkezi

Kehf Suresi 11:Beyindeki İşitme Merkezi | görsel 1
Kehf suresi, Kuranın on sekizinci suresidir. Bin beş yüz yetmiş yedi kelime ve altı bin üç yüz altmış harften oluşmaktadır. içinde söz konusu edilen ve "mağara arkadaşları" anlamına gelen "Ashâb-ı Kehf" den almıştır ve Hızır ile Musanın karşılaşmasını, Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc konuları anlatılmaktadır. Ashab-ı Kehf, bir mağarada yıllarca uyuduktan sonra tekrar uyanan bir topluluktur. Putperest imparatorun baskısından bir mağaraya sığınan bu topluluk, orada yıllarca uyku hâlinde kalmıştır. Ashab-ı Kehf'in hikâyesi, öldükten sonra tekrar dirilişe örnek olarak anlatılmıştır. Kehf sûresi 110 ayettir. Mekke'de nâzil olmuştur. 28, 83, 101. ayetlerinin Medine'de nâzil olduğuna ilişkin rivayet vardır. Kehf Suresi 11:Kulakların Üstüne Vurmak-Beyindeki İşitme Merkezi 10:82 Allah, hakikati kelimeleri ile gerçekleştirecektir. Kehf 11. ayette, mağaraya sığınan Eshab-ı Kehf’in yıllarca dış dünya ile bağlantılarını kesmek için “uyutmak” yerine, “kulaklarının üstüne” vurulmasından bahsetmesi ilginçtir. Kulak uyurken de aktif olan bir organdır. Zaten istediğimiz saatte uyanmak için çalarsaat kurmamızın sebebi de budur. Bu konuda asıl dikkat çekilmesi gereken nokta, bağlantı fonksiyonunu etkisiz hale getirmek için kulaklara değil, kulakların “üst” bölgesine vurulmasından bahsedilmesidir. Ayrıca bu ayette, Kuran' da geçtiği cümlenin bağlamına göre farklı anlamlara gelebilen “daraba” fiilinin kullanılması, kulak üst bölgesinde yapılan bir ameliyeyi daha da güçlendirmektedir. Aynı surenin 57. ayetinde de kulağın duymaması ile ilgili bir anlatım var. Ancak o ayette “ala” (üstünde) deyimi geçmez ve farklı bir duymama ...

Allahım Senin Adınla

Allahım Senin Adınla | görsel 1
Osman ibni Affân radıyallahu anh’ten rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim her sabah ve her akşam üç defa Bismillâhillezî lâ yedurru mea’smihî şey’ün fi’l-ardı velâ fi’s-semâ’ ve hüve’s-semîu’l-alîm" İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O her şeyi duyar ve bilir.’ derse, ona hiçbir şey zarar vermez. (Ebû Dâvûd Edeb 101; Tirmizî, Daavât 13.) http://www.facebook.com/ilminfazileti

4 Aralık 2013 Safer Ayı Duaları

4 Aralık 2013 Safer Ayı Duaları | görsel 1
Safer ayı Muharrem ayından sonra gelen İslami ayların 2.’sidir.Safer ayı belaların 1.kat semaya indiği felaket ayı, bela ayı olarak da anılır. 2013 senesinde Safer ayı 4 Aralık tarihine denk geliyor.Peygamber Efendimiz S.A.V Safer ayında ölüm hastalığına tutulmuştur. Safer ayında Levhi Mahfuz’dan birinci kat semaya 320.000 bela inmektedir. Bu belalar ve kazalar sene içine yayılmaktadır. Bir dahaki safer ayına kadar bu 320.000 beladan birinin size isabet etmesinden korunmak isterseniz aşağıda tarif edilen namazları kılınız tesbihatları yapınız. Aile efradınıza ve çevrenize de tavsiye ediniz. Bu namazları kılanların bir dahaki sene aynı güne kadar (üzerine kat’i yazılmış yani ALLAH Teâlâ ‘nın C.C. senin üzerinde gerçekleşmesine kesin hüküm verdiği kazalar müstesna) kazalardan korunacağı rivayeti vardır. Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde yani salı gecesi kılınacak namazdır; (İslam’da gece günden önce gelir. Yani Cuma gecesi Perşembe günü akşam ezanı okunduğunda giriyor) Niyet ederken: İster Allah (c.c) Rızası için, ister Hacet Namazı niyetiyle niyetleniriz. 1 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi 2 Rekât: Fatiha’dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi 3 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi 4 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi Safer ayının ilk ve son çarşamba günü öğlen ve ikindi namazı arasında kılınacak namazdır; 1 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 11 İhlâs Sûresi 2 Rekât: Fatiha’dan Sonda; 11 İhlâs Sûresi Bu namazdan sonra 100 kere “Yâ dâfia’l-belâyâ idfâ anna’l-belâyâ fallâhü hayrun hâfizan ve hüve Erhâmü’r-R&a...

Peygamberlerin Kur’an’da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur’an’da Geçen Duaları | görsel 1
  Peygamberlerin Kur’an’da Geçen Duaları (Arapça-Türkçe) DUA’NIN ÖNEMİ   وَاذْكُرْ رَبَّكَ فٖى نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخٖيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلٖينَ Hem Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret ve sakın gāfillerden olma! (Araf Suresi, 205)   قُلْ مَا يَعْبَٶُا بِكُمْ رَبّٖى لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (Ey Resûlüm!) De ki: “Eğer duânız olmasa, Rabbim size ne diye ehemmiyet versin?”(Furkan Suresi, 77)   Peygamberlerin dualarında şeklen göze çarpan husus, duaların “ya”, “ey”, “hey” gibi dikkat çekmek için kullanılan edatlarla değil doğrudan “rabbim”, “rabbimiz” gibi ifadelerle başlamış olmasıdır. Peygamberlerin Kur’an’da geçen duaları, Hz. İbrahim’in babası için ve Hz. Nuh’un oğlu için ettikleri dua haricinde kabul edilmiş dualardır. Herhangi bir peygambere ait olmayan ve mü’minlerin dilinden aktarılan dualar ise, yüce rabbimizin mü’minlere,  kendisine nasıl dua edileceğini öğrettiği dualardır. “Qul’”, “De ki” ile başlayan dualar, peygamberimiz Muhammed (a.s)’a öğretilen dualardır.   HZ. ADEM’iN DUASI   قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik,eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz.” (Araf ,23)   HZ. NUH’UN DUALARI   فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ Sonunda Rabbine dua etti: “Gerçekt...

Sadakallahülazim

Sadakallahülazim | görsel 1
“Allah doğru söyledi” demektir veya bir başka ifade ile “ Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.” Kur’an Kerim veya daha fazla ayet okunduğu zaman “Sadakallahül’l-Âzim” denir.Bu tabiri söyleyen kimse, Kur’an’ın hak ve doğru kitap olduğunu, Allah’ın her emir ve yasağının, helal ve haramının, hüküm ve tavsiyesinin, bütün sözlerinin doğru olduğunu ikrar ve ilan etmiş olur. Sadekallahul aliyyul azim ne demek? Bu cümlenin anlamı da Sadakallahül’l-Âzim ek olarak Allah’ın “Aliyy”  sıfatı yani “Yüksek, büyük ve yüce olan; kudrette, bilgide, hükümde, iradede ve diğer bütün kemal sıfatlarında üstün olandır. Herşey O’nun hükmü ve emri altındadır”  anlamı eklenmiştir. Tam olarak “Aliyy ve Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyedi.” şeklindedir.     Kur’an meali okuduktan sonra da “Sadakallahülazim” denilebilir.Fakat niyet olarak “Kur’an’ın bir anlamı budur” olmalı.Bu durumda söylemek caizdir. Başka dini kitaplar için söylemek doğru değildir sadece Allah’ın Kelam’ı için söylemek doğrudur.  https://www.facebook.com/Ilminfazileti ...

TİN SURESİ ANLAMI VE FAZİLETİ

TİN SURESİ ANLAMI VE FAZİLETİ | görsel 1
Anlamı Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. İncire, zeytine, 2. Sina dağına , 3. Ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, 4. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. 5 .Sonra da çevirdik aşağıların attık. 6. Fakat iman edip sâlih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır. 7. Artık bundan sonra, ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir? 8. Allah, hüküm verenlerin en üstünü değilaşağısına midir?  Fazileti  Kötü ahlaktan kurtulmak için her gün 7 defa okunur. http://www.facebook.com/Ilminfazileti ...


islami forumBilx.net
Get our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın