Sabah Namazından sonra

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA

» Sabah Namazından sonraAllahım, selam Sensin, selam ve selamet de Sendendir. Çok yücesin, hayrın ve bereketin sınırsızdır ya Ze'l-Celâli ve'l- İkram.
Allah'ı tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim; bütün hamdler, övgüler, Âlemlerin Rabbi Allah'adır; Allah'tan başka tan­rı yoktur; Allah çok büyüktür; güç ve kuvvet, yüce ve kuvvet sahibi olan Allah'ındır.
Sonra Ayetü'l-Kürsî'yi okur. Ayetü'l-Kürsî'nin me­ali: "Allah ki, On­dan başka ilâh yoktur; dâima diri, (yarattıklarını) koruyup yöneten ve hayatlarını devam ettirendir. Ona ne uyuklama arız olur, ne de uyku. Göklerde ne var­sa, yerde ne varsa hepsi Onundur. İz­ni olmadan kim Onun katında şe­faatte bulunabilir? Önlerinde ne varsa, arkalarında ne varsa, hepsini bilmekte­dir. Onun ilminden, kendisinin dilediği miktarın dışında bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamış­tır. (Gökleri ve yeri) koruyup gözetmek, Ona ağır gelmez. O, yücedir, azamet sahibidir."
Bundan sonra 33'er defa "Sübhânallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber" çekilir. Sonra dua eder. Duadan sonra da 100 defa "Lâ ilahe illal­lah" der.
Sonra istiâze ile besmele çeker. Bun­ların manaları şöyle­dir: "(Allah'ın rahme­tinden) kovulmuş şeytandan Allah'a sı­ğınırım. Rahman ve Rahîm Allah'ın adıy­la."
Bunu takiben şu duaları okur: Allahım, Sen, benim Rabbimsin; Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben, Senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediklerimin (kötü­lüklerin) şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini iti­raf eder; günahlarımı da ikrar ederim. Beni bağışla. Zira gü­nahları bağışlayan ancak sensin. (3 defa)
Adı(nın anılması)yla ne yerde ne de gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın ismiyle ki, O Semî ve Alîm'dir.(3 defa)
Mahlûkâtının şerrin­den Allah'ın tasta­mam kelimelerine sı­ğınının. (1 defa)
(Allah'ın rahme­tinden) kovulmuş şeytanın şerrin­den, her şeyi işiten ve bilen Allah'a sı­ğınırım. (3 defa)
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla.."O, öyle Allah'tır ki, Ondan başka ilâh yoktur. Görül­meyeni ve görüleni bilendir. O, Rah­man, Rahîm'dir. * O, öyle Allah'tır ki, Ondan başka ilâh yoktur. Melik (her şeyin hükümdarı), Kuddûs (her şeyi tertemiz ya­pan ve her türlü kiri gideren ve Kendisi her türlü lekeden münez­zeh), Selâm (esenlik veren), Mü'min (emniyete erdiren), Mühey-min (her şeyi gözetip koruyan), Azîz (üstün, gâlib), Cebbar (kulla­rını iradesi istikametine yönelten), Mütekebbir (yegâne büyüklük ve azamet sahibi)'dir. Allah, kendisine şirk koşup durduklarından ve şirk koşmalarından münezzehtir. * O, (her şeyi) Yaratan, mah­lûkuna belli mertebelerden ve süzgeçlerden geçirerek varlık, ahenk ve en güzel şekli verendir. Onundur en güzel isimler. Göklerde ve yerde ne varsa, Onu tesbih eder. O Azîz'dir, Hakîm'dir."
"De ki: O Allah birdir. * Allah, Samed'dir (her şey Ona muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). * Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. * Hiçbir şey Onun dengi olmamıştır." (3 defa)
"De ki: Karanlığı yarıp sabahı getiren Rabb'e sığınırım, * Mahlûkatının şerrinden; * Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden; * Düğümlere üfleyenlerin şerrinden; * Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden." (3 defa)
"De ki: Sığınırım insanların Rabbi'ne, * İnsanların Meli­ki'ne, * Insanların İlâhı'na, * O sinsi mi sinsi vesvese verip duranın şerrinden ki, * İnsanların göğüslerine fısıldar durur, * Cinlerden ve insanlardan olur." (3 defa)
"Akşama girer ve sabaha ererken Allah'ı tesbih edin. * Göklerde ve yer­de, geceye girildi­ğinde de, öğleye ulaştığınızda da hamd, Ona mahsustur. * Ölüden diriyi çıkarıyor; diriden de ölüyü çıkarıyor ve ölümünden sonra da ye­ri diriltiyor. Siz de (topraktan) işte böyle çıkarılacaksınız."
Allahım, Senin inayetinle sabahladık, Senin inayetinle ak­şamladık, Senin inayetinle yaşar Senin izninle ölürüz ve dö­nüş Sanadır.
Hamd, bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a mahsustur. Dönüş, Onadır.
Senden başka ilâh yoktur. Senin ortağın da bulunmaz.
Seni (Sana yakışmayacak her şeyden) tenzih ederim. Alla­hım, günahımı bağış­lamanı diler ve rah­metini dilenirim.
Allahım, ilmimi artır ve bana hidâyet verdikten sonra kal­bimi kaydırma; ka­tından bana rahmet lütfet; şüphesiz ki Sen, çok lütuf kârsın.
Allahım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in ailesine; Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbra­him'in ailesine salât ettiğin gibi salât et. Şüphesiz Sen, her bakımdan hamde lâyık ve sânı yüce olansın. (10 defa)
Allahım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in aile­sine bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in ailesine de bereket ihsan et. Şüp­hesiz Sen, her bakımdan hamde lâyık ve sânı yüce olansın. (10 defa)
Allahım, Senden başka ilâh olmadığına ve Muhammed (sav)'in Senin kulun ve resulün olduğuna; Seni, hamele-i arşını, melekleri­ni ve bütün mahlûkatını şahit tutarak sabahladım. (3 defa)
Buyur Allahım buyur, emrine geldim. Hayır, Senin elinde­dir; Senden gelir ve yine Sana döner.
Allahım, bir söz söylemiş, bir yemin etmiş, bir nezir yapmış veya bir amel işlemiş olmayayım ki, hepsini Sen önceden di­lemiş olmayasın. Neyi ki diledin, o olmuştur; olmamasını di­lediğin şey de olmamıştır. Güç ve kuvvet ancak Sendendir; şüphesiz Senin her şeye gücün yeter.
Allahım, yaptığım her duâ, Senin rah­met ettiğin, ettiğim her lanet'te Senin lanet ettiğin kimsenin üzerine olsun. Sen, dünyada ve Ahiret'te benim dostum ve velimsin; beni Müs­lüman olarak öldür ve sâlih kulların arasına ilhak buyur.
Allahım, Senden, muzır bir şeye ve saptırıcı bir fitneye uğramaksızın, kazaya rızâ, ölümden sonra rahat bir hayat, ce­mâline bakma lezzeti ve Sana kavuşma şevki istiyorum ve zulmetmekten ya da zulme uğramaktan, düşmanlık etmek­ten veya düşmanlığa maruz kalmaktan, hata işlemekten ve­ya, bağışlanmayacak bir günaha girmekten Sana sığınırım.
Gökleri ve yeri yaratan, gayb ve şehâdet âlemini bi­len, celâl ve ikram sahibi Allahım, Sana şu dünya ha­yatında söz veriyor ve Seni şâhid tutu­yorum. Sen, şâhid olarak yetersin.
Ben şehâdet ederim ki, senden başka ilâh yoktur; birsin, ortağın bulunmaz; mülk senindir, hamd sana mahsustur. Sen her şeye gücü yetensin.
Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed (sav) Senin kulun ve resulündür. Vaadinin hak, Senin huzuruna çıkmanın da hak olduğuna, Kıyamet saatinin geleceğine bunda hiç şüphe ol­madığına ve kabirdekileri dirilteceğine de şehâdet ederim. Beni nefsimle başbaşa bırakırsan, (bu takdirde) beni zaafa, muhtaçlığa, günaha ve hataya itmiş
Ben ancak Senin rahmetine güveniyo­rum; günahlarımın hepsini bağışla, zira günahlan ancak Sen bağışlarsın. Tevbemi kabul et, zira Sen, tevbeleri kabul eden ve çok merhametli olansın.
Uykuyu ve uyanık­lığı yaratan Allah'a hamd olsun.
Beni sağ sâlim ve her uzvum yerli yerinde dirilten Allah'a hamd olsun.
Şehâdet ederim ki, Allah ölüleri diriltir ve O her şeye gücü yetendir.
Biz de, bütün mülk de, azîz ve celîl olan Allah'a ait olarak sabahladık. Hamd, Allah'a mahsustur; büyüklük ve azamet Allah'ındır. Yaratma da, emir de, gece de gündüz de, gece ile gündüzü mesken tutmuş her şey de yalnızca Allah'a aittir.
Allahım, şu günün evvelini sulh-ü salâh, ortasını felah, so­nunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl.
Senden dünyanın da, Ahiretin de hayrını istiyorum, ey merhamet edenlerin en mer­hametlisi!
Allahım, tasadan ve hüzünden Sana sığınırım; acizlik­ten ve tembellik­ten de Sana sığını­rım; korkaklıktan ve cimrilikten yine Sana sığınırım; borca mağlub ol­maktan ve düş­manların kahrından da yine Sana sığınırım. (3 defa)
Biz de, bütün mülk de, Allah'a ait olarak sabahladık; Onun ortağı yoktur; Ondan başka ilâh yoktur ve dönüş Onadır. Gökleri ve yeri belli bir sistemde yaratan, gayb ve şehâdet âlemini bilen, her şeyin Rabbi ve Sahibi olan Allahım, şehâ­det ederim ki, Senden başka ilâh yoktur. Nefsimin ve şeyta­nın şerrinden, onun ağından, nefsime bir kötülük yüklemek­ten veya bir müslümana kötülük dokundurmaktan Sana sığı­nırım. (4 defa)
Yâ Hayy, yâ Kayyûm, rahmetin hür­metine Senden yar­dım diliyorum; her halimi ıslah et ve göz açıp kapayıncaya ka­dar olsun beni nefsi­me bırakma
Allahım, Sen adı anılmaya en lâyık olansın; ibadet edil­meğe ancak Sen lâ­yıksın; Sensin yar­dım istenilenlerin en çok yardım edeni, güç ve saltanat sa­hiplerinin en şefkatli­si; kapısında birşeyler dilenilenlerin en cömerdi ve verenle­rin en eli açığı. Sen­sin her şeyin sahibi ve hakimi; Senin ortağın yoktur; Sensin eşi ve benzeri olmayan yegâne varlık. Senden başka her şey helake mahkûmdur. Sana, ancak Senin müsaaden ile itaat edilir ve yine ancak malumatın dahilinde isyan edilir.
Sana itaat edilir, karşılığını verirsin, Sana isyan edilir, affe­dersin. Her şeye en yakın şahit Sen, en yakın koruyucu da Sensin. Nefislerin (arzularının) önüne geçersin; ve ense kök­lerinden yakalarsın. (İnsanların) yaptıklarını yazdın ve ecelle­rini takdir ettin
Kalbler Sana akar; gizli Senin yanında ayandır. Helâl, Senin helâl kıldığın, haram da haram kıldığındır. Din, Senin teşri buyur­duğun; emir, Senin hükmettiğin; mahlûk, Senin mahlûkun; kul, Senin kulundur. Sen, Rauf ve Rahîm Allah'sın.
Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı, yüzünün nuru hür­metine, Senin olan her bir hak hürmetine ve Senden iste­yen kulların hürmetine, Senden beni şu sabah ve şu akşam affetmeni ve kudretinle ateşten korumanı diliyorum.
Allah, bana yeter, Ondan başka ilâh yoktur. Ona tevekkül et­tim; O, Arş-ı Azîm'in Rabbi'dir. (7 defa)
Rabb olarak Al­lah'tan, din olarak İs­lâm'dan, resul olarak da Hz. Muhammed (sav)'den razı olduk. Rabb olarak Al­lah'tan, din olarak İs­lâm'dan, nebî olarak da Hz. Muhammed (sav)'den razı oldum. (3 defa)
Allahım, benim üzerimde veya mahlûkatından herhangi biri üzerinde şu saba­ha çıkan her nimet ancak Sendendir. Ortağın yoktur; hamd, Sana mahsus şükür de Sana hastır.
Allahım, Senden sürpriz hayırlar diler ve beklenmedik ser­lerden Sana sığınırım.
Allahım, şu sabaha Senden gelen bir nimet, afiyet ile ve gü­nahlarım örtülmüş olarak çıktım. (Öyleyse) dünyada ve Ahi-ret'te üzerimdeki nimetini, afiyetini ve günahlarımı örtmeni tamamla.
Rabbim Allah, tevekkülüm de Allah'adır. Ondan başka ilâh yoktur. Ona tevekkül ettim. O, Arş-ı Azîm'in Rabbi'dir.
Yüce ve azamet sahibi Allah'tan başka ilâh yoktur. O, ne dilemişse ol­muş, olmamasını dilediği şey de olmamıştır. Biliyo­rum ki, Allah'ın her şeye gücü ye­ter ve Allah, ilmiy­le her şeyi kuşat­mıştır.
Allahım, Sen Rabbimsin, Sen­den başka ilâh yok; Sana tevek­kül ettim; Sen, Arş-ı Azîm'in Rab-bi'sin. Allah, neyi dilediyse o olmuş, olmamasını dilediği şey de olmamıştır; güç ve kuvvet, yüce ve azamet sahibi olan Allah'ındır.
Allahım, nefsimin ve perçemlerinden tuttuğun her canlının şerrinden Sana sığınınm. "Şüphesiz ki Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir."
Biz de, bütün mülk de Allah'a ait olarak sabahladık. Hamd, Allah'a mahsustur. Başka ilâh yoktur, ancak Allah vardır. Onun ortağı yoktur; mülk ve hamd Ona aittir. Onun her şe­ye gücü yeter.
Rabbim, bugün ve daha sonraki günle­rin hayrını Senden ister, bugün ve daha sonraki günlerin şer­rinden ise Sana sığı­nırım.
Rabbim, tembellikten ve ihtiyarlığın dertlerinden Sana sığı­nırım.
Rabbim, Cehennem'deki ve kabirdeki azaptan Sana sığını­rım.
Allahım, bedenime afiyet ver; Allahım, kulağıma afiyet ver; Allahım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilâh yoktur. (3 defa)
Allahım, Sana sığınırım küfürden ve fakirlikten. Allahım, Sana sığınırım kabir azabından. Senden başka ilâh yoktur. (3 defa)
Allah'a hamd ederek teşbih ede­rim. Kuvvet ancak Allah'ındır. Allah her ne dilediyse ol­muş, olmamasını dilediği şey de ol­mamıştır. Biliyo­rum ki, Allah'ın her şeye gücü yeter ve Allah, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.
İslâm fıtratı ve ihlâs kelimesi ile, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in dini üzerinde ve müşriklerden olmaksızın Hakk'a yönelen ve Müslüman olan atamız İbrahim (a.s)'in milletinden olarak sabaha erdik.
Allahım, tembellikten, kocamaktan, ihtiyarlığın dertlerin­den, dünyanın fitnesinden ve Ahiret azabından Sana sığını­rım. Biz de, bütün mülk de, Alemlerin Rabbi olan Allah'a ait olarak sabahladık.
Allahım, Senden bugünün hayrını, fet­hini, yardımını, nuru­nu, bereket ve hida­yetini istiyor, bugün­de ve bundan sonra­ki günlerde olanların şerrinden Sana sığı­nıyorum.
Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah büyüktür; başka ilâh yok­tur, ancak Allah vardır. Allah'tan başka ilâh yoktur; Onun ortağı bulunmaz. Allah'tan başka ilâh yoktur. Hamd ve mülk Ona mahsustur. Allah'tan başka ilâh yoktur; havi ve kuvvet ancak Allah'ın elindedir.
Allahım, dünyada ve Âhiret'te Senden afiyet istiyorum.
Allahım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda Sen­den afv ve afiyet istiyorum.
Allahım, ayıplarımı ört ve beni korkularımdan emin kıl.
Allahım, önüm­den ve arkamdan, sağımdan, solum­dan ve üstümden (gelecek tehlikeler­den) beni koru ve ayağımın altından derdest edilmek­ten de Senin aza-matine sığınırım.
Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih eder ve Ona hamd ede­rim. Azîm olan Allah, her türlü eksiklikten münezzehtir. (100 defa)
Allah, her türlü eksiklikten münezzehtir; hamd, Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah büyüktür. (100 defa)
Allahım, Senden, imanda sıhhat, güzel ahlâkla bezenmiş iman, arkasından felah gelecek bir başarı, katından rahmet ve afiyet ve nezdinden mağfiret ve niyaz istiyorum.
Allahım, imanı bize sevdir ve onu kalblerimizde tezyin et; küfrü, fıskı ve isyanı bize çirkin göster ve bizi rüşde erenlerden eyle. Allahım, Senden, Seninle doygunluğa ulaşmış, Seninle karşılaşacağına inanan, kazana razı ve verdiğine kanaat eden bir nefis istiyorum.
islami forumBilx.net
Get  our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın