سْــــــــــــــــــمِ ﷲِالرَّحْمَنِİlminfazileti islamic sciences-İslami İlimler

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA


Mawlaya Albanian Medreseja-Mevlaya

Link : youtu.be

KUTLU DOĞUM HAFTASI 14 NİSAN 2014

Link : youtu.be

Ahidname Duası

Ahidname  duası ve Faydaları İbni Mes’ud (r.a.)’dan rivayet edilmiştir: Peygamberimiz (s.a.v.) bir gün ashabına şöyle buyurdu: “Sizden biriniz, Akşam-sabah Allahü Teâlâ Hazretleri’nin indinde, mükafatı yazılamayacak kadar büyük bir sevabının olmasını ister misiniz?” Ashabı: “Bu nasıl olur? Ya Rasûlallah!” dediler. Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki: “Akşam-sabah bu duâyı okuduktan sonra, bir mühürle mühürlenerek Arş’ın altına konulur. Kıyamet gününde, “Rahman indinde ahdi olan nerededir?” diyerek bir münadi çağırır. “O kimseler Cennet’e girsinler.” denilir.” (Ruhül beyan) Açıklama: Bu duâyı okuyana verilecek olan mükâfatı insanlar kâtip olsa, ağaçlar kalem olsa, sevabını yazmakla bitiremeyecekleri için, bu duânın mükâfatını, Allah’ü Teâlâ mahşerde kullarına takdim edecektir. Bezzazı Sığar’dan naklen zikredilmiştir ki: Şayet ölünün alnı veya sarığı veya kefeni üzerine ahidname yazılırsa, umulurki Allah Teâlâ ölüye mağfiret eder. Ahidname duasını okunuşu; “Allahümme fâtıras semâvâti ve’l ardı âlimel gaybi veş şehadeti, innî a’hedü ileyke biennî eşhedü enlâ ilahe illâ ente vahdeke lâ şerike lek. ve enne muhammeden abdüke ve rasûlüke ve inneke tekilnî ilâ nefsî tükarribnî mineş şerri ve tübâidnî minel hayri ve innî lâ esigu illâ birahmetike fecal li ahden tûfînîhi yevmel kıyameh. İnneke lâ tuhlifül mîâd.” Ahidname Duası Türkçe Anlamı: “Ey semâvâti ve yeri yaratan, gayb ve şeh...

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi | görsel 1
 İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." KADİR GECESİ Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği mübarek gece. Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4). Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir d&o...

NEFSİN TERBİYESİ (TEZKİYESİ)

NEFSİN TERBİYESİ (TEZKİYESİ) | görsel 1
Nefsin Terbiyesi (Tezkiyesi) Mükemmel ve mükerrem bir surette yaratılan insanın yaratılışta güzel olan letaifleri; nefs’in onlara galip gelmesiyle asli değerlerini, kabiliyetlerini yitirirler. İşte bu letaifleri tekrar bir mürşid önderliğinde eğiterek eski güzel hallerine döndürmek mümkündür. Buna tasavvufta TEZKİYE adı verilir. Tezkiye lügatte, temizlemek, arındırmak mânâlarının yanısıra, artırmak, geliştirmek, bereketlendirmek ve feyizlendirmek anlamını da ihtivâ eder. Bu mânâ çerçevesinde tezkiye, esâsen mânevî eğitimin bütün seyrini ifâde eder. Nefsi tezkiye; öncelikle onu küfür, cehâlet, kötü hisler, yanlış îtikadlar, fenâ ahlâklardan temizlemektir. Yâni şer'-i şerîfe aykırı her türlü îtikâdî, ahlâkî ve amelî yanlışlıklardan arındırmaktır. Onu temizleyip kötülüklerden koruduktan sonra da, îmân, ilim, irfân, hikmet, hayırlı duygular, güzel huylar gibi takvâ hasletleriyle terbiye ve tezyîn ederek, onu rûhâniyetle doldurmaktır. Nefsi tezkiyeye çalışmak ve bu uğurda ciddî bir gayret ile seyr u sülûke girmek, ehemmiyetine ve zorluğuna binâen "cihâd-ı ekber" kabul edilmiştir. Nitekim bu tâbiri Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, pek zorlu geçen Tebük Gazvesi'nden dönüşlerinde bizzat ifâde ederek ashâbına: "- Şimdi küçük cihâddan büyük cihâda dönüyoruz." buyurmuşlardır. Hâlbuki dönmekte oldukları sefer, pek büyük bir gazveydi. Zirâ seferin evvelinden nihâyetine kadar münafıkların fitneleri ve şeytanın vesveseleri eksik olmamıştı. O yıl şidd...

ORUÇLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

ORUÇLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER | görsel 1
Oruçla İlgili Genel Bilgiler Oruç, İslâm'ın beş esasından biridir. Farsça “ruze” kelimesinden Türkçe'ye geçmiştir. Önceleri “Oruze” (günlük) olarak kullanılmış; daha sonra “Oruç” şeklinde telaffuz edilmeye başlamıştır. Arapça karşılığı “savm” ve “sıyam”dır. Savm; ‘yiyip-içmemek’, ‘hareketsiz kalmak’ ve ‘her şeyden el etek çekmek’ anlamlarına gelir. Terim olarak oruç, “ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak kalmak”tır. Orucun farz kılındığını bildiren ayet şöyledir: “Ey inananlar! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allah'a karşı gelmekten sakınasınız diye, size de farz kılındı.”(Bakara, 2/183) Peygamberimiz sallallahu aleyhi selem de orucun önemi hakkında şöyle buyurmuştur: “Oruç, insanı koruyan bir kalkandır.” [1] Ramazan kameri aylardandır. Yani ayın hareketlerine göre belirlenir. Bu sebeple Ramazan, her yıl bir önceki yıla göre on veya on bir gün önce gelir. Dolayısıyla bazen kışın, bazen yazın oruç tutulur. Böylece Müslüman, soğukta, sıcakta ve her mevsimde Allah'ın oruç emrini yerine getirme fırsatını yakalar. Oruç, davranışlara olumlu etki etmelidir. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmayan bir kimsenin, yemeği ve içmeyi bırakmasına, aç kalmasına, Allah'ın ihtiyacı yoktur!”[2] “Oruç tutan öyle insanlar vardır ki, kârları sadece açlık ve susuzluk çekmektir.”[3] “Oruç bir kalkandır. Oruçlu kötü söz söylemesin. Kendisiyle itişmek ve dalaşmak isteyene 'ben oruçluyum, ben oruçluyum' desin ve onunla dalaşmasın.” [4] "Kim inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.” [5] Oruç Kimlere Farzdır? Bir insana orucun farz olması için üç şartın bulunması gerekir. 1. Müslüman olmak. 2. Akıllı olmak. 3. Bulûğa ermiş olmak. Kızlar, adet görmeye başlayınca, erkekler de ihtilam olmaya (rüyalarında boşalmaya), başlayınca buluğa ermiş olu...

MİRAC KANDİLİ

Mirac Kandili Miraç; Receb'in 27. gecesi… Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuk… Kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma… Süleyman Çelebinin "Şeş cihetten ol münezzeh zül-celâl, Bîkemukeyf âna gösterdi cemâl" şeklindeki ifadesiyle "mahiyetini, nasıllık ve niceliğini bilemediğimiz bir şekilde yüce Allah ile görüşen" sevgili Peygamberimiz’in, şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara Sûresi'nin son iki ayeti ve beş vakit namaz hediyesiyle yüce âlemlerden döndüğü gece… Miraç bir arınma ve Allah’a yükseliştir. İnsanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş hikâyesidir. Sadece Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve varlığın düzeylerinde, hakikat göğünün katmanlarında değil, insanlığın Allah’a ulaşan yolunun duraklarında da gerçekleşmiş kutlu bir yolculuktur. İsra suresinin başlangıç âyetlerinde bu kutlu yolculuğun ilk aşaması şöyle anlatılır: “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” Miraç; kendi semamıza, yani kalbimize ve iç dünyamıza bir yolculuk yapmamıza, arınmamıza, âlem-i İslam’ın ve bütün insanlığın yüksek değerlerle yüce...

LA TAHZEN!!! (ÜZÜLME!) HZ. MEVLANA CELALEDDİN RÛMİ

Link : www.youtube.com

Mevlit Kandili

Mevlit Kandili | görsel 1
 Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili duası var mı? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı? 10 Aralık 2016 10:22 Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili duası var mı? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı? Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Bu yıl 11 Aralık Pazar gecesine denk geliyor. Peygamber efendimizin doğum günü, bütün Müslümanların bayramıdır. Mevlid Kandili duası var mı? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetleri yapılmalı? İşte tüm detaylar haberimizde... Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili duası var mı? Mevlid Kandilinde hangi ibadetler yapılmalı? Paylaş Tweetle Paylaş Gönder Yorum Yap MEVLİD KANDİLİ NEDİR? Mevlid, doğum zamanı demektir. Peygamber efendimiz nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye önem verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır. Neşe ve sevinç günüdür. Mevlid gecesinde, Peygamber efendimiz doğduğu için sevinenlerin günahları affedilir. Bu gece, Peygamber efendimiz aleyhisselamın doğum zamanlarında görülen halleri, mucizeleri okumak, dinlemek çok sevaptır. Kendisi de anlatırdı. Eshab-ı kiram da bir yere toplanıp, okurlar ve birbirlerine anlatırlardı. REKLAM ads by AdMatic Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir; hatta Mevlid gecesinin Kadir gecesinden de kıymetli olduğunu bildiren âlimler de vardır. El-mukni, El-miyar ve Tenvir-ül-kulub kitaplarında Mevlid gecesinin Kadir gecesinden kıymetli olduğu bildiriliyor. MEVLİD KANDİLİ DUASI VAR MI? Mevlid Kandili'ne özel bir dua yoktur. MEVLİD KANDİLİNDE NASIL İBADETLER YAPILMALI? Tövbe Etmek Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz. Diğer kutlu zamanlar gibi Mevlid gecesi de...

İslam ve Diğer Dinler

İslam ve Diğer Dinler | görsel 1
Ehl-i Kitaba; Yahudi ve Hıristiyanlara kafir demek doğru mudur? Ehl-i Kitapla ilişkilerimiz nasıl olmalıdır?  Bu soruyu meşrutiyetin ilanından sonra doğu aşiretlerini aydınlatmaya gittiğinde Bediüzzaman’a sormuşlar. Münazarat isimli eserde aktarıldığına göre, Bediüzzaman “hayır” diye verdiği cevabını iki temel gerekçeye dayandırmış.  Birincisi, hakaret manasına geldiği için manevi eziyettir. Adalet-i ilahiye Müslüman’ın başkasına eziyet etmesine müsaade etmez.  İkincisi, “Kâfirin iki manası vardır: Birisi ve en mütebadiri (yaygın olanı) dinsiz ve münkir-i Sâni (Allah’ı inkar eden) demektir. Şu mana ile ehl-i kitaba ıtlak etmeye (söylemeye) hakkımız yoktur. İkincisi: Peygamberimizi ve İslamiyet’i münkir (inkar eden) demektir. Şu mana ile onlara ıtlak etmek (söylemek) hakkımızdır. Onlar dahi razıdırlar. Lâkin örfen (geleneksel olarak) evvelki mananın tebâdüründen (akla gelmesinden), bir kelime-i tahkir (hakaret kelimesi) ve eziyet olmuştur.” (1) Üzülerek ifade etmeliyim ki, bir kısım insanlar, kafir lafzındaki hakareti bile az bulduğu için, ehl-i kitaba gavur demeyi tercih ediyor. Yakın zamanda Türkiye’den çok kıymetli bir misafirim gelmişti. Beraber bulunduğumuz şehirdeki tarihi yerleri geziyorduk. Misafirim, Hıristiyan birini gördüğünde, “gâvur” lafzını ağzından eksik etmiyordu. Birkaç defa benzer sözleri duyunca, dayanamayıp şöyle dedim: “Siz her gün akşama kadar “gâvur” deseniz bile, size hiç bir sevap yazılmaz. Sevap kazandıran mübarek zikirler arasında “gâvur” lafzı yok. Boşuna vaktinizi zayi etmiş olursunuz. Oysa Müslüman olmayanları gördüğünüzde “Allah hidayet versin” diye dua ederseniz, hem kendinize hem de onlara iyilik yapmış olursunuz. Ağzınızdan çıkan her dua amel defterinize s...

Kurbanla ilgili sorular ve cevapları

Kurbanla ilgili sorular ve cevapları | görsel 1
Kurbanla İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Kurban ne demektir, hükmü nedir? Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere bir şekilde yardımda bulunmuş, hem de Cenab-ı Hakk’a, yaklaşmış olur. Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri devam ede gelmektedir. Ayrıca kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun da bir nişanesidir. Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise, sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber Efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir. Kurbanın dinî dayanağı nedir? Genel anlamda kurbanın bir ibadet olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de birçok ayet yer almaktadır. Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’in yerine, Allah tarafından bir kurbanın verildiği açıkça bildirilmektedir. (Saffat, 37/107) Ayrıca aşağıdaki ayetler de genel anlamda kurban ibadeti ile ilgilidir : - “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık…” (Hac, 22/34) - “... kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin”(Hac, 22/28) “Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin...

GÖNENLİ MEHMET EFENDİ HAZRETLERİNİN DUALARINDAN

GÖNENLİ MEHMET EFENDİ HAZRETLERİNİN DUALARINDAN | görsel 1
-Allah’ım Sana şükrümde, Seni zikrimde ve Sana en güzel ibadetlerimi yapmamda bana yardım et. -Ya Rab kalplerimizi ilminle süsle, ibadetinle bütün azalarımızı güzelleştir, takva ile keramete kavuştur. -Her an Seninle berabermişiz gibi bizlere lezzet ver. -Kur’an okunurken can veren, Cenneti Ala’da peygamberlerinin yanında bayramlara eren kullarından eyle. -Allah’ım bizleri Seni gönülden anan kullarından eyle. Bizi ömrümüzün sonuna kadar imanlı yaşat. Senin cemaline müştak olduğumuz zaman bizleri kendine çağır, Ya Rabbi. -Ya Rab, bize Senin sevdiklerini sevdir. Bizleri razı olduğun işlerle meşgul eyle. -Cümlemizi ahir zaman fitnelerinden muhafaza eyle. -Her zaman Allah ile arası hoşnut olan ameli güzel kullarında eyle. -Soğuk sıcak demeden aşk-ı ilahi ile koşan ve koştuğunu da bilenlerden eyle. -Ya Rab bizleri ezdirme, üzdürme, imansız gezdirme. -İlahi kudretine bakıp da korkan kullarından eyle. -Ölümsüz yere sultan olanlardan eyle. -Bizleri Kur’an ahkâmı ile müşerref eyle. -Erenler, evliyalar defterine kaydeyle. -Meleklerin geldiği yerlerde gezen, meleklerin müjdelerini alanlardan eyle. -Bizleri Allah’ı ile sevinen, Peygamberi ile övünen, Kur’an’dan ders alan, doğruluğu bırakmayan kullarından eyle. -Ey bana iyilik verip de bana rızık veren, -Ey bana iyilik verip de kötülükten uzak tutan, -Ey benim güzel Rabbim yolundan ayırma. -Bize sıkıntı çektirecekleri bize musallat etme. -Ya Rab Sen bize Kur’an‘ın ile tecelli eyle. -Dünya bir keder evi. Rabbim, Sana inandım, Senden istiyorum. -Bizleri mübarek gecelerin şefaatine nail eyle. -Allah’ım bizi iyilerle haşir neşir olan kullarından, kulum dediğin kullarından eyle. -Ya Rab, ne kadar kötü ne kadar günahkâr kulların varsa hepsini affet. -Cehenneminden kurtar, ce...

Cuma gecesi salavatı

Cuma gecesi salavatı | görsel 1
*** CUMA........ GECESİ........ SALAVATI ...... ( ALİL KADR SİGASI / SALAVATI ).... : BU SALAVAT I ŞERİFE O KADAR GÜÇLÜ VE O KADAR EŞSİZDİRKİ :: - Her kimki bu Salavati Cuma geceleri birkez dahi okusa mezara inerken RASÛLULLAH S.A.V. onu karşılar dünyanin neresinde gömülürse gömülsun lahdine onu RASÛLULLAH S.A.V. indirir - ........... ALLAHUMME SALLI VE SELLIM VE BARIK ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDIN NEBIYYIL ÜMMI EL HABIBIL ALIL KADRI EL AZIMIL CAHİ VE ALA ALİ VE SAHBIHI..... ( ALLAHIM KADRI YÜCE OLAN MAKAMI ULU OLAN SEVGİLİ ÜMMI NEBİ EFENDİMİZ MUHAMMED S.A.V. E SALAT VE SELAM EYLE. O NUN AL İNE VE ASHABINA SALAT VE SELAM EYLE.. AMİİİN ) ................( Bu salavatı hergün okumaya gayret edelim..Her gün okuyamasak dahi cuma geceleri mutlaka ama mutlaka en az üçer kez okuyalım ki kabre konduğumuzda bizi ilk karşılayan bizzat EFENDİMİZ S.A.V. olsun ) ............ SAHABEDEN BIR ZAT EFENDİMİZ S.A.V. E SORAR YA RASULALLAH DUALARIMIN ÜÇTE BIRINI SANA SALAVATA AYIRSAM NASIL OLUR :... - İYİ OLUR.... YA ÜÇTE İKİSINI AYIRSAM : - DAHA İYİ OLUR..... YA TAMAMINI SANA SALAVATA AYIRSAM : - O ZAMAN DUA EDİP BİRSEY ISTEMENE LÜZUM KALMAZ - ........... SADAKARASULULLAH / ALLAH RASULÜ DOĞRUYU SÖYLER......... ESSALAT U VESSELAM ALEYKE YA RASULULLAH...... ESSALAT U VESSELAM ALEYKE YA HABİBALLAH..... ESSALAT U VESSELAM ALEYKE YA SEYYİDEL EVVELİN VELAHİRİN......... VE SELAMUN ALEL MÜRSELİN ......... VELHAMDÜLİLLAHİRRABBİLALEMİN................ ***** EFENDİMİZ S.AV. buyurdularki :: - Üzerime Cuma günü yüz kez salavat getirenin yüz haceti ( isteği ) kabul edilir - ........... - Cuma günü gusletmek ( boy abdesti almak ) - Misvak kullanmak - Tırnakları cuma günü bilhassa cuma namazından sonra ve sağ elinden şehadet parmağından başlayarak sırayla kesip sonra sol elin serçe parmağından sırayla devam eder...

Kadi gecesi ve Faziletleri

Kadi gecesi ve Faziletleri | görsel 1
Kadir Suresi, Okunuşu ve Anlamı القدر بسم الله الرحمن الرحيم Bismillâhirrahmânirrahîm. Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ 1. İnnê enzelnâhü fî leyletilkadri 1. Doğrusu Biz, onu (Kurân’ı) Kadir gecesinde indirdik. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ 2.Ve mê edrâke mê leyletülkadri. 2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen? لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ 3. Leyletülkadri hayrun min elfi şehrin. 3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ 4. Tenezzelülmelêiketü verrûhu fîhê biizni rabbihim min külli emrin 4. O gece Rab’lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner… سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ 5. Selêmün hiye hattê matla’ıl fecri 5. Artık o gece bir esenliktir gider… Tâ [ki] tan ağarana kadar… Kur’ân-ı Kerîm’de medhedilen en kıymetli gecedir. Kadir gecesinin fazîleti, üstünlüğü (bin aydan daha fazîletli, kıymetli, hayırlı olduğu), bizzât Allahü teâlâ tarafından, Kadir sûresinde açıkça bildirilmiştir.Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, bu mübarek gecenin kıymet ve faziletini şöyle beyan buyurmaktadır: "Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar." (Kadir Suresi ) Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor: "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanı...

Ramazan Ayı son 10 günü

Ramazan Ayı son 10 günü | görsel 1
Ramazan’ın son 10 günü ihya edilmeli Merhameti sonsuz Rabbimiz tarafından bizlere affımıza vesile olacak özel günler ve geceler ikram edilmiştir. İçinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerifin son on günü de böyle müstesna günlerdendir. Hepimizin bildiği gibi “Cehennemden azat günleri” olan Ramazan’ın son on gününü şanına layık şekilde ihya etmek için müstesna davranışlar sergileyelim. Peygamber (sav) nasıl ihya etmişse ona benzemeye çalışalım. Anlatıldığına göre Hz. Peygamber (sav) bu günlerde ibadete ağırlık veriyordu. Son on günde evden ayrılıp mescide gidiyor, itikafa giriyor, on gün devamlı ibadet yapıyordu. Cebrail (as) ile karşılıklı mukabele okuyordu. Unutulmuş bir sünnet:İtikaf İtikaf, Kurân’da ve sünnette var olan bir ibadettir. Ramazan’ın son on gününde bir Müslüman’ın dış dünya ile ilgisini keserek Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle belli kurallara uymak suretiyle Cuma namazı kılınan bir mescitte kalmasına itikaf denir. Bu nafile, sünnet bir ibadettir. Efendimiz (as) her yıl itikaf yapmıştır. İtikaf, kişinin kendisiyle bir iç hesaplaşmasıdır. Bizi kulluk için bu dünyaya gönderen rabbimize karşı ne durumda olduğumuzu tespit etmek ve eksik yönlerimizi tamamlamak adına çok güzel bir nefis muhasebesidir. Bir durum değerlendirmesidir. Pek çok ihtiyacı olan fakir bir gencin, maili imkanları iyi olan bir büyüğünün kapısına gidip, oturup ihtiyaçlarım karşılanıncaya kadar buradan ayrılmayacağım edasıyla 10 gün Mevla’mızın kapısında nöbet tutmanın adıdır itikaf... Bizler de en azından mescitlere girerken itikaf niyetiyle girsek o sevaptan mahrum kalmayız. Kadir gecesini ihya etmek ...

Orucun ve Ramazan ayının fazileti

Orucun ve Ramazan ayının fazileti | görsel 1
Bakara Suresi Bismillahirrahmanirrahim 183يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 2|183|Ey iman sahipleri! Oruç sizden öncekiler üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştır. Bu sayede korunmanız umulmaktadır. 184أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 2|184|Sayılı günlerdir. Sizden kim hasta olur veya yolculuk halinde bulunursa tutamadığı gün sayısınca başka günlerde tutar. Oruca zorlukla dayananlar üzerine düşen, fidye olarak bir yoksulu doyurmaktır. Kim bir mecburiyeti olmaksızın içinden gelerek iyilik yaparsa bu onun için daha hayırlı olur. Ve oruç tutmanız, eğer bilirseniz, sizin için daha hayırlıdır. 185شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 2|185|Ramazan o aydır ki; insanlara kılavuz olan, iyi-kötü ayrımıyla hidayetten kanıtlar getiren Kur'an, onda indirilmiştir. O halde bu aya ulaşanınız onu oruçlu geçirsin. Hasta olan veya yolculuk halinde bulunan, tutamadığı gün sayısınca başka günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister; O sizin için zorluk istemez. Tutulmamış olan günleri tamamlamanızı, sizi doğru yola kılavuzladığı i&cc...

İstanbulun Fethi

İstanbulun Fethi | görsel 1
  1453 Fetih Doğu Roma İmparatorluğu'nun (Bizans) başkenti Constantinopolis, 29 Mayıs 1453 tarihinde Osmanlı Padişahı II. Mehmed önderliğindeki Osmanlı Ordusu tarafından feth edilmiştir. Bu fetihle birlikte Osmanlı Devleti İmparatorluk olmuş, tarihteki en önemli devletlerden biri olan Doğu Roma İmparatorluğu sona ermiştir. İstanbul'un Fethi ile 21 yaşında olan yedinci Osmanlı Padişahı II. Mehmed, “Fatih” unvanını da alarak Fatih Sultan Mehmed olarak anılır.   Erken yaşına rağmen askeri ve idari alanda büyük hamleler başaracak olgunluğa sahip askeri dehasıyla cihana hükmeden Padişah II. Mehmed, İstanbul'u almak için hazırlıklara başlar. Bunun için içeride ve dışarıda birtakım önlemler alarak stratejik hareketlerde bulunur. Bu hazırlıklardan sonra İstanbul Kuşatması başlatılır.   Osmanlı'nın kuşatmasıyla Padişah'ın özel olarak tasarladığı devasa toplar atılmaya başlanır. Top atışlarının surlarda gedik açmaya başlamasıyla açılan gedikler, Bizans tarafından gece vakitlerinde tamir etmeye çalışır. Sultan II. Mehmed, Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey'e harekete geçme emri vererek Haliç'i kaplayan zincirleri gemilerle kesilmesini ve Papa V. Nikola'nın'nın gönderdiği Ceneviz gemilerinin durdurulmasını ister. Ancak yoğun çabalar sonucu zincirin kesilmesi ve Cenevizlilerin gemilerinin de geçilmesi mümkün olamaz. Haliç'e girmeden İstanbul'un alınamayacağını öngeren Sultan II. Mehmed, atılan topların geliştirilmesi ve havada eğim alarak kavisli inişle hedefine fırlatılması gerektiğini düşünür ve buna göre planlar, çizimler yapar. Planladığı topu hemen döktüren Padişah, topu deneme atışlarında bizzat kendi ateşler ve top, beklenen başarıyı getirir. Tarihte o dönem “humbara” olarak bilinen top g...

Berat Gecesi ve İbadetleri ( 21 Mayıs 2016 )

Berat Gecesi ve İbadetleri ( 21 Mayıs 2016 ) | görsel 1
Berat Gecesi  ve ibadeti Berat kelimesi; borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma gibi mânâlara gelir. Berat kandili, Allah'ın ekstra rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma, kapılarını ardına kadar araladığı; müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandırdığı bir zaman dilimidir.   Berat kelimesinin aslı ''Berâettir.'' Beraat sözlükte, ''bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak'' demektir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir. Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.   Berat Kandili (Beraat Kandili) İslam dininde mübarek kabul edilen gecelerden biridir. Her yıl Şaban ayının ondördüncü gününü onbeşinci gününe bağlayan gece Berat gecesidir.   Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. Mübarek Berat Kandili hakkında Peygamber Efendimiz HZ.Muhammed (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;   “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah'u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim....

ŞABAN AYI İBADETLERİ

ŞABAN AYI İBADETLERİ | görsel 1
ŞABAN AYI İBADETLERİ   “Her kim Şaban ayına değer verir, onda Allahu Teala’dan sakınırsa, taatıyla amel ederse, Allahu Teala onun günahlarını bağışlar ve o sene vuku bulacak tüm belalardan ve hastalıklardan kendini emin kılar.” “Şaban cehennemden bir kalkandır. Bana kavuşmak isteyen üç günde olsa onda oruç tutsun.” “Ramazan ayının orucu için Şaban orucu ile bedenlerinizi temizleyin. Hangi kul üç gün oruç tutup ifardan önce bana defalarca salavat okursa mutlaka geçmiş günahları bağışlanır. Allahu Teala bu ayda üçyüz rahmet kapısı açar.     ŞABANI ŞERİFİN İLK VE SON PERŞEMBE ORUÇLARI   “Şabanın ilk ve son perşembesini oruçla geçireni rahmeti ile cennete girdirmek Allahu Teala üzerine bir hak olur” ( ilk gece namazı en sonuda yazılmıştır)     ŞABANIN BAŞINDA,ORTASINDA,SONUNDA ORUÇ   “Her kim Şabanın başından ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa Allahu Teala ona yetmiş peygamber sevabı yazar. Yetmiş sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehid olarak ölür”     ŞABANIN EYYAM-I BIYD (13-14-15) ORUÇLARI   “Her hangi bir aydan 13-14-15.günler olan eyyam-ı bıyd –ı oruçlu geçirene ALLAH birinci güne onbin sene, ikinci gününede yüzbin sene, üçüncü günde yüzbin senelik ecir verir.” “ On beşinci gün olan berat gününün orucuna rağbet edin. O günü cinler, kuşlar, yabani hayvanlar, davarlar, denizin balıkları, böcekler oruçlu geçirir.     ŞABANI ŞERİFİN SON PAZARTESİ ORUCU   “Her kim Şabanın son pazartesini oru&cce...

Miraç

Miraç | görsel 1
Mirac Gece Hakkında Bilgisi : Bu gece, peygamberimizin bütün insanlığı temsilen Cenab-ı Hakkın yüksek huzurana kabulü anlamına gelen Miraç Gecesidir. Hicri Recep AYının 27 gecesinin tanık olduğu bu 'Büyük Buluşma' bizlere insanın ilahi rızaya ve desteğe ulaştığı akıl ve idraki zorlayan nice üst dereceelre ulaşabileşeceğini gösterdiği gibi, mana aleminde yükselip ilahi rahmet ve huzura erişmenin öncelikle gönül ve ruh temizliğinden, ahlaki erdemlere yükselişten her şeyin sahibi olan Yüce Allah'a bağlılık ve boyun eğmeden geçtiğini hatırlatmaktadır. Bu gecede farz kılınan ve bizzat Peygamberimizin tarafından mü'minlein miracı olarak nitelendiren namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder. Miraç Kandili Nedir : Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayı. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.s) Mescidül-Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadis ayrıntılı biçimde anlatılır. Miraç Kandili , Hadislerde verilen bilgiye göre Hz. Peygamber (s.a.s), Kâbe'de Hatim'de ya da amcasının kızı Ümmühani binti Ebi Talib'in evinde yatarken Cebrail gelip göğsünü yardı, kalbini Zemzem ile yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet...

Recep ayı için özel dualar

Recep ayı için özel dualar | görsel 1
Resulullah’ın (asm) Recep ayında okuduğu dua Resulullah (asm) Recep ayına girdiği zaman şu duayı okudukları rivayet edilmektedir: “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” (Müslim) Recep ayında Allah’ı (cc) tesbih etmenin sevabını, hiçbir vasfedici tarif edemez “ Her kim Recep’in ilk 10’unun her günü 100 kere: “ Hay ve Kayyum (gerçekte tek diri ve her şeyin yegâne yöneticisi) olan Allah’ı (cc) tesbih ederim.” İkinci 10’un her günü 100 kere: “ Ehad ve Samed (tek ve ulu) olan Allah’ı (cc) tesbih ederim.” Üçüncü 10’un her günü 100 kere: “Rauf (yarattıklarını çokça esirgeyen) olan Allah’ı (cc) tesbih ederim.” derse, ona verilecek sevabı hiçbir vasfedici tarif edemez.”( Nüzhetül-Mecalis) Recep ayında oruç tutmaya gücü yetmeyen kişi için Resulullah’ın (asm) tavsiye ettiği dua “ Resulullah’a (asm) “Recep’in orucundan aciz kalanın ne yapacağı.” soruldu. Resulullah (asm) : -“Her gün bir pide sadaka versin.” buyurdu. Onu da bulamazsa, ne yapabileceği sorulunca, o zaman: “ Kendisinden başkasını tesbih (etmek) caiz olmayan Zat’ı (cc) tesbih ederim. Ululuk, kendisine ait olan ve kendisi ona layık olan Zat’ı (cc) tenzih ederim.” der, buyurdu. (Nüzhetül-Mecalis) Recep ayında istiğfar eden kişinin bedeni, cehenneme haram kılınır “Recep’in ilk gecesi olduğunda Allah (cc) bir meleğe: “Dikkat edin! Gerçekten tövbe ayı başlamıştır. Bu ayda Allah’tan (cc) af isteyenlere (çokça istiğfar edenlere) müjdeler olsun.” diye seslenmesini emreder.” (Nüzhetül-Mecalis) “ Recep ayında istiğfarı çok yapın. Zira ...

REGAİP KANDİLİ VE RECEB İ ŞERİF

REGAİP KANDİLİ VE RECEB İ ŞERİF | görsel 1
 07 NİSAN PERŞEMBE GECESİ REGAİP KANDİLİ VE RECEB İ ŞERİF İN İLK GECESİDİR !!!!! 08 NİSAN CUMA GÜNÜ RECEB İ ŞERİFİN BİRİ ÜÇ AYLARINDA BAŞLANGICIDIR....... FAHR İ KAİNAT S.A.V. EFENDİMİZ Buyurduki : - Beş gecede yapılan dualar kabul olur.. Asla reddledilmez... Recebin ilk gecesi - Şabanın onbeşinci gecesi - Kurban bayramı gecesi - Ramazan bayramı gecesi - Cuma gecesi - .. Bu sene Recebin ilk gecesi cuma gecesine denk gelmesi hasebiyle yukarıda müjdelenen iki gece üstüste denk gelmiş ve çok büyük bir fırsat kapımızı çalmıştır...Mutlaka istifade etmeye çalışalım ilk geceyi ve aynı zamanda ilk kandilimizi ibadetle ihya ederek agah ( uyanık ) olalım...... Receb i Şerif ŞEHRULLAH yani ALLAH C.C. ın ayıdır..Ve aynı zamanda dört haram aydan ( zilkade - zilhicce - muharrem - recep ) biridir.. ( haram hürmetli - yasaklı - saygıya layık demektir ).. Recep ayı hem üç aylardan ilki hemde haram ay olması hemde Cenab ı HAKKIN - BENİM AYIMDIR - diyerek önem atfetmesi nedeniyle çok kıymetli bir aydır...Herşeyin ve bütün aylarında gerçek sahibi olan RABBİMİZ bu ayı kendisine nispet etmiş ve çok değer vermiştir...... Bakın RASULULLAH S.A.V. bununla ilgili neler buyuruyor : - Aylar içinde ALLAH ın seçtiği ay Recepdir. O Allah ın özel ayıdır. Recep ayına tazim ( hürmet ) eden kişi Allah ın emrine hürmet etmiş olur. Kim Allah ın emrine hürmet ederse Allah onu naim cennetine girdirir ve ona en büyük rızasını vacip eder - Allah ü Tealanın en sevdiği gün Recebin onbeşinci günüdür - - Recebin birinci gününde tutulan oruç üç senenin ( günahlarının ) kefaretidir.İkinci gününün orucu iki senenin.. üçüncü günün orucu bir senenin sonraki her günün orucu ise bir ayın günahına keffaretdir - ( Mümk&uu...

Regaip Kandili Nedir? Hakkında Bilgi

Regaip Kandili Nedir? Hakkında Bilgi | görsel 1
Regaip Kandili nedir? Regaip kandilinde neler yapılır? Regaip Kandili 2016 ne zaman? Regaip Kandili bu yıl 7 Nisan 2016 Perşembe akşamını 8 Nisan 2016 Cuma gününe bağlayan geceye denk geliyor. İşte Regaip Kandili Anlamı ve Regaip Kandili Hakkında Bilgi... Regaib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib'in aslı budur. Receb ayının ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ (c.c) bu gecede, Müminlere, ragibetler (ihsanlar, ikramlar) yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Regaib gecesi'nde yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. İslam âleminin heyecanla beklediği mübarek üç aylar, Regaip Kandili ile taçlanacak. Regaib Kandili'nde neler yapılmalı, bu mübarek gece nasıl değerlendirilmeli? * Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. * Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. * Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi...

Diyanet İşleri Önemli Cuma Hutbesi

Diyanet İşleri Önemli Cuma Hutbesi | görsel 1
  PEYGAMBERE İMAN TEVHİDİN BİR GEREĞİDİR Aziz Kardeşlerim! Okuduğum âyet - i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “ De ki: ‘ Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. ’ ” 1 Okuduğum hadis - i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Gönülden tasdik ederek Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in O’nun resûlü olduğuna inanan kimseye Allah, cehennemi haram kılar.” 2 Kardeşlerim! İman esasları Allah’ın varlığını, birliğini, eşsiz ve ortaksız olduğunu kabul etmekle başlar. İman esaslarından biri de peygamberleri, ayrım yapmaksızın kabul etmektir. Bizler , Müslüman olmanın bir gereği olarak bütün peygamberlere, nübüvvet zincirinin son halkası Muhammed Mustafa’ya (s.a.s) ve onun tebliğ ettiklerinin tamamına şeksiz şüphesiz iman ederiz. Bu imanımızı kelime - i şehadetle gönülden tasdik ederiz. diyerek t evhide olan bağlılığımızı , Efendimize olan iman ve sadakatimizi dile get iririz. Aziz Müminler! Peygamber Efendimiz (s.a.s), Allah’ın aramızdan seçtiği, müjdeleyici ve uyarıcı olarak görevlendirdiği, kitabı ile şereflendirdiği son peygamberdir. O, Rabbimizden aldığı vahyi kusursuz bir şekilde bize ulaştırmış, anlatmış, açıklamış ve yaşamıştır. Bu yüzden ona i man eden, Allah’a iman etmiş; onu inkâr eden de Allah’ı inkâr etmiş olur. 3 Peygamberimiz, bütün insanlığ a gönderilmiş bir rah met vesilesi ve hidayet rehberidir. O, bizlere varoluşumuzun gayesini haber vermiş tir. Alla h’a kul olmanın, O’nun rızasını ve cennetini kazanmanın yollarını öğretmiştir. Peygamber Efendimiz, özüyle ve sözüyle , h er haliyle bizler için ahlak,...

ALLAH AZZE VE CELLE ile İlgili Ayetler

ALLAH AZZE VE CELLE ile İlgili Ayetler | görsel 1
ALLAH AZZE VE CELLE ile İlgili Ayetler | görsel 2
ALLAH AZZE VE CELLE ile İlgili Ayetler Ondan başka İlah yoktur Allah şehadet eyledi şu gerçeğe ki, başka tanrı yok, ancak O vardır. Bütün melekler ve ilim uluları da dosdoğru olarak buna şahittir ki, başka tanrı yok, ancak O aziz, O hakîm vardır. (ALİ-İMRAN/18) Allah, buyurmuştur ki: İki ilâh edinmeyin. O, ancak bir ilâhdır. Onun için yalnız benden korkun. (NAHL/51) De ki; O Allah bir tektir. (İHLAS/1) İ şte O, Allah'tır. O'ndan başka tanrı yoktur. Önünde de, sonunda da hamd O'nundur, hüküm O'nundur. Ve ancak O'na döndürüleceksiniz. (KASAS/70) Her halde hepinizin ilâhı, bir tek ilâhtır. Ondan başka bir ilâh yoktur. O Rahmân ve Rahîm'dir. (BAKARA/163) - Kalpler onun kontrolundedir Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Kuşkusuz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (İNSAN/30) Yoksa onlar, senin hakkında: "Allah'a karşı yalan uydurdu." mu diyorlar? Eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler; batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki O kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir. (SURA/24) Ve kalblerinin üzerine, Kur'ân'ı anlamalarına engel perdeler geçiririz ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Rabbini Kur'ân'da bir tek olarak andığın zaman da ürkerek arkalarına döner kaçarlar. (İSRA/46) Bunlar, o kimselerdir ki; Allah kalblerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir. Ve onlar, gafillerin ta kendileridir. (NAHL/108) Verdikleri sözden dönmeleri, Allah'ın âyetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamberlerini öldürmeleri ve "kalblerimiz kılıflıdır" demelerinden dolayı (başlarına türlü belalar verdik). Doğrusu Allah, inkârları sebebiyle onların kalplerini mühürlemiştir. Pek azı hariç onlar inanmazlar. (NİSA/...


islami forumBilx.net
Get our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın