İçkiden Uzaklaştırmak için Dua

>
English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
LA TAHZEN İNNALLAHE MEANA

» İçkiden Uzaklaştırmak için Duaİçki Mübtelalarını Kurtarmak için :
 

6 Farklı uygulama
 

Uygulama 1-41 Kez bir sürahi suya aşağıda gelen ayetleri okuyup Müptela olan
kişiye 7 gün içirilmelidir. (içki içenin kendisi okuyamayacağı için müptela olan kişinin adına bir başkası okuyabilir. …….doğma ……….. kişi niyetine diyerek)

Bismillahirrahmanirrahıym

Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune.

Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.

Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.

Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysiru vel ensabü vel ezlamüricsün min ameliş şeytani fectenibühü lealleküm tüflihun innema yüriydüş şeytanü en yükaa beynekümül adavete vel bağdae fil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve anis salati fehel entüm müntehun. ve etıy`ullahe ve etıy`ur rasule vahzeru.fein tevelleytüm fa`lemu ennema ala resunlinel belağulmübin.Allahümme huz hubbül hamri vel meysiri bihakkı kelamukel kadim ve rasulikel kerim ve bielfi elfin la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.ve bihakkı Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem.

Uygulama 2- Maide suresinin aşağıda gelen 90 ve 91. ayetlerini bir sürahi suya kurtulması istenen kişi için niyetlenerek (…….. doğma………. Kişi için) okuyup bu sudan içkiye müptela kişiye 15 gün içirilirse Allahualem içkiden kurtulur biiznillah.

90- Ya eyyühellezıne amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabü vel ezlamü ricsüm min ameliş şeytani fectenibuhü lealleküm tüflihun

( Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.)

91- İnnema yürıdüş şeytanü ey yukıa beynekümül adavete vel bağdae fil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve anis salah fe hel entüm müntehun.

( Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?)

Uygulama 3- Aşağıdaki ayeti kerimeyi 700 defa bir suya mübtela olan kişi için niyetlenerek okuyup.mübtela olan kişiye içirilmelidir.

Bismillahirrahmanirrahim. Vallahü halakaküm vema ta’ melün.

Uygulama 4- Kadeh duası (kenzul-arş duası) Bir sürahi suya ( mübtela olan kişi için niyetlenerek ) 7 kez okunurak içki müptelası olan kişiye üç gün tekrar edilerek içirilirse mübtela olan kimse biiznillah kurtulur.

Uygulama 5- Mü’minun süresi bir suya (niyetlenerek) okunarak kişiye içirilir. İçkiyi bırakana kadar devam edilir.
Bu uygulamayı içki içen kişinin bardağına temiz bir su koyup aşağıdaki dua 3 kez okunup içirirseniz daha etkisini görüceksiniz

Uygulama 6
Aşağıdaki ayeti kerimeyi 3 defa bir suya mübtela olan kişi için niyetlenerek okuyup.mübtela olan kişiye içirilmelidir.


Okuncak Dua

Hurrimet aleykümül meytetü ved demü ve lahmül hınzıri ve ma ühille li ğayrillahi bihı vel münhanikatü vel mevkuzetü vel müteraddiyetü ven netıyhatü ve ma ekeles sebüu illa ma zekkeytüm ve ma zübiha alen nüsubi ve en testaksimu bil ezlam zaliküm fisk elyevme yeissellezıne keferu min dıniküm fe la tahşevhüm vahşevn elyevme ekmeltü leküm dıneküm ve etmentü aleyküm nı’metı ve radıytü lekümül islame dına fe menidturra fı mahmesatin ğayra mütecanifil li ismin fe innellahe ğafurur rahıym.

http://www.facebook.com/groups/islamilimleri
islami forumBilx.net
Get  our toolbar!

Kabeden Canlı Yayın